Partner serwisu:

Patronat medialny:

Terapia ciężkiej astmy alergicznej

9 marca 2011

Informacja Ministerstwa Zdrowia na temat leczenia ciężkiej astmy alergicznej

W dniu 9 marca 2011 r. na posiedzeniu Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia został przyjęty projekt zdrowotnego programu terapeutycznego Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej. Projekt przedmiotowego programu został opracowany w ścisłej współpracy z Krajowym Konsultantem w dziedzinie alergologii prof. Jerzym Kruszewskim. Zgodnie z wymogami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U. z 2008 Nr 164, poz.1027 z póź. zm.) projekt programu terapeutycznego zostanie przekazany Prezesowi Agencji Oceny Technologii Medycznych celem wydania rekomendacji dla danego świadczenia opieki zdrowotnej w sprawie zakwalifikowania go jako świadczenia gwarantowanego. Jednocześnie biorąc pod uwagę skutki finansowe dla systemu opieki zdrowotnej, jakie niesie za sobą rozszerzenie koszyka świadczeń gwarantowanych przy aktualnie oferowanej na rynek polski cenie produktu leczniczego (wyższej od 50 proc. do ponad 100 proc. niż w krajach o zdecydowanie wyższym dochodzie narodowym przypadającym na jednego mieszkańca), który ma być stosowany w ramach projektu zdrowotnego programu terapeutycznego, Minister Zdrowia podejmie negocjacje cenowe z podmiotem odpowiedzialnym.

Warto zaznaczyć, że pacjenci chorzy na astmę oraz przewlekłą obturacyjną chorobę płuc mają zabezpieczony dostęp do świadczeń gwarantowanych w postaci produktów leczniczych w ramach wykazów leków refundowanych. Aktualne wykazy leków refundowanych w ramach choroby przewlekłej: astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli obejmują takie grupy substancji czynnych jak:
- glikokortykosteroidy wziewne zarówno pojedyncze jak i w połączeniu z beta2-mimetykiem z ryczałtową odpłatnością pacjenta;
- leki przeciwleukotrienowe z 30 proc. odpłatnością pacjenta.

Koszt refundacji przedmiotowych produktów leczniczych w 2010 r. wyniósł ponad 900 mln zł. Natomiast w ramach wykazów leków uzupełniających z 50 proc. odpłatnością pacjenta chorzy mają gwarantowany dostęp do leków przeciwalergicznych, których koszt refundacji w 2010 r. wyniósł ok. 65 mln zł.

W przypadku pacjentów z ciężką postacią przewlekłej obturacyjnej choroby płuc koszyk świadczeń gwarantowanych zapewnia dostęp do produktów leczniczych z zarówno w ramach wykazu chorób przewlekłych z ryczałtową odpłatnością, jak i w ramach wykazu leków uzupełniających z 30 proc. odpłatnością. Koszty przedmiotowych świadczeń w 2010 r. wyniosły ponad 90 mln zł.

Reasumując, pacjenci chorzy na astmę i choroby płuc w tym najcięższe przypadki tych chorób mają zagwarantowany dostęp do nowoczesnego leczenia lub leczenia wynikającego ze specyficznego stanu klinicznego, a pod względem kosztów ponoszonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia leki stosowane w ramach wykazów leków refundowanych stanowią prawie 13 proc. całkowitej refundacji.