Partner serwisu:

Patronat medialny:

Światowy Dzień Zdrowia 2012

3 kwietnia 2012

Światowy Dzień Zdrowia 2012 poświęcony jest zagadnieniom starzenia się i zdrowia, a temat przewodni brzmi „Więcej życia, więcej lat w zdrowiu!”. Tegoroczna kampania skupia się na tym, w jaki sposób zachowanie dobrego stanu zdrowia w czasie trwania całego życia może pomóc starszym osobom cieszyć się pełnym i produktywnym życiem. Szacuje się, że w najbliższym czasie na świecie liczba osób w wieku powyżej 80 i 90 będzie najwyższa w historii ludzkości. Do 2050 udział osób w wieku powyżej 80 lat w populacji ogólnej wzrośnie prawie czterokrotnie.

Przyczyn tego trendu można upatrywać w dwóch zjawiskach: wzrost długości życia i spadek liczby urodzeń. Przeciętna długość życia, która wzrosła o prawie 20 lat z 46,6 do 65,5 w drugiej połowie XX wieku.

Średni wiek polskiej populacji będzie się stale podnosił, powodując tym samym wzrost współczynnika osób w wieku emerytalnym. W 2010 roku wynosił on 20, 9 osób powyżej 65 roku życia na 100 osób w wieku produkcyjnym (20-64 lata). W nadchodzących latach współczynnik ten znacząco wzrośnie, osiągając najwyższą wartość - 61 osób, w 2060 roku.

Obchody Światowego Dnia Zdrowia w Polsce wpisują się w działania Europejskiego Roku Aktywności Ludzi Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, który Unia Europejska ogłosiła tematem roku 2012.

Przez cały rok, Polskie Biuro WHO we współpracy z Ministerstwem Zdrowia będą prowadzić kampanię podkreślającą, jak cenny wkład osoby starsze wnoszą do życia społeczeństw i gospodarek poszczególnych krajów a jednocześnie zwracającą uwagę na kwestie zdrowotne związane z wiekiem, które obejmują:

zapobieganie upadkom;

promowanie aktywności fizycznej;

promowanie szczepień i zapobieganie chorobom zakaźnym w zakładach opieki zdrowotnej, opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych;

wzmacnianie systemów opieki zdrowotnej w celu zaspokojenia potrzeb starzejących się społeczeństw;

rozwijanie możliwości sprawowania opieki nad osobami starszymi w warunkach domowych.

Starzenie się społeczeństw jest problem interdyscyplinarnym i jednym z głównych wyzwań zdrowia publicznego. Cel operacyjny Nr 9 Narodowego Programu Zdrowia zakłada „tworzenie warunków do zdrowia i aktywnego życia osób starszych”. Jednym z priorytetów do osiągnięcia przed 2015 rokiem jest „zmniejszenie występowania niepełnosprawności chorób przewlekłych i przedwczesnych zgonów w populacji osób powyżej 60 roku życia i zwiększenie liczby lat wolnych od niepełnosprawności”.

Zmieniająca się struktura demograficzna polskiej populacji wymaga kompleksowych rozwiązań w systemie opieki zdrowotnej. Jedną z propozycji Ministerstwa Zdrowia jest zmiana w procesie kształcenia kadr medycznych w zakresie geriatrii. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Departament Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia we współpracy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego realizować będzie projekt: „Wsparcie systemu kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”.

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 1948 roku. Światowy Dzień Zdrowia to globalna kampania, zachęcająca wszystkich do skoncentrowania się na jednym, wybranym problemie zdrowia, którego skutki odczuwalne są w skali całego świata. Skupiając się na nowych, dopiero pojawiających się kwestiach zdrowotnych, Światowy Dzień Zdrowia daje możliwość rozpoczęcia zbiorowych działań na rzecz ochrony zdrowia i dobrostanu ludzi.