Partner serwisu:

Patronat medialny:

Priorytety Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

9 kwietnia 2011

28 grudnia 2010 r. Rada Ministrów zdecydowała o ustanowieniu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, który będzie realizowany w latach 2011-2015. Jest to pierwszy narodowy program poświęcony tej problematyce, a jego przyjęcie wynika
z uznania zdrowia psychicznego za nieodłączny element zdrowia człowieka i stanowi zobowiązanie władz publicznych do podejmowania działań, których celem jest ochrona zdrowia psychicznego społeczeństwa oraz poprawa sytuacji osób cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych.

Zasadniczymi celami Programu są: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym oraz zapewnienie osobom z takimi zaburzeniami dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz innych form wsparcia i pomocy, które umożliwią im funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie, a także rozwój badań naukowych i tworzenie systemów informacji, niezbędnych do skutecznego zapobiegania zaburzeniom psychicznym.
Najistotniejszym działaniem podejmowanym w ramach realizacji Programu będzie unowocześnienie lecznictwa psychiatrycznego, opierające się na założeniach modelu środowiskowego i polegające na:

1.

przekształceniu dużych szpitali psychiatrycznych w placówki specjalistyczne (nadal poważnym problemem opieki stacjonarnej jest nadmierna koncentracja łóżek w dużych szpitalach psychiatrycznych);

2.

tworzeniu oddziałów psychiatrycznych w szpitalach ogólnych (oddziały psychiatryczne przy szpitalach ogólnych pozwalają na wyrównanie dostępności terytorialnej opieki stacjonarnej oraz zmniejszają stygmatyzację osób hospitalizowanych z powodu zaburzeń psychicznych);

3.

zwiększeniu udziału pozaszpitalnych form opieki zdrowotnej w rehabilitacji psychiatrycznej (mimo że w ostatnim dziesięcioleciu liczba oddziałów dziennych wzrosła dwukrotnie, nadal nawet mieszkańcy wielu większych miast mają kłopoty z dostępem do tej formy opieki).

Dane epidemiologiczne wskazują na istotny wzrost popytu na świadczenia z zakresu zdrowia psychicznego. W ciągu ostatniego dziesięciolecia liczba pacjentów leczonych ambulatoryjnie zwiększyła się o połowę, a leczonych stacjonarnie o jedną trzecią. Ocenia się, że co najmniej 10% dzieci i młodzieży (tj. 900 tys. osób w wieku do 18 roku życia) wymaga opieki i pomocy psychiatryczno-psychologicznej. Rośnie liczba osób po 65 roku życia potrzebujących opieki psychogeriatrycznej. Wciąż jako wysokie oceniane jest zagrożenie popełnieniem samobójstwa - pomimo że sytuacja w Polsce nie odbiega w tym zakresie od średniej europejskiej. Poważne zagrożenie dla zdrowia psychicznego stanowią: bezrobocie, stres w pracy, bieda, emigracja zarobkowa, nadużywanie alkoholu i narkotyków. W tym kontekście realizacja Programu powinna ograniczyć występowanie zagrożeń dla zdrowia psychicznego oraz poprawić jakość życia osób z zaburzeniami psychicznymi i ich bliskich.

Uwzględniając cele Programu i aktualną sytuację psychiatrycznej opieki zdrowotnej Minister Zdrowia uznaje za priorytetowe działania w następujących obszarach:

1.

profilaktyka - głównym priorytetem w europejskiej polityce zdrowotnej, dotyczącej promocji zdrowia psychicznego, jest opracowanie w każdym kraju członkowskim UE Planu Działania obejmującego profilaktykę i promocję zdrowia psychicznego oraz uwzględniającego potrzeby danego państwa. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego jest praktyczną realizacją tego postulatu. Jednak promocja zdrowia nie powinna ograniczać się do działań edukacyjno-promocyjnych. Istnieje pilna konieczność uwzględniania tych zagadnień nie tylko w polityce zdrowotnej i społecznej, ale także w polityce ekonomicznej, przy podejmowaniu decyzji gospodarczych i organizacyjnych. Promocja zdrowia, w tym promocja zdrowia psychicznego, powinna być obecna we wszystkich politykach i strategiach rozwoju kraju, na szczeblu centralnym, lokalnym, w szkołach, uczelniach, zakładach pracy i administracji.

2.

zaburzenia depresyjne - w latach 1999-2008 liczba osób leczonych z powodu zaburzeń afektywnych w opiece ambulatoryjnej zwiększyła się o 70% (z ponad 150 000 do ponad 260 000). Wskaźnik zapadalności w opiece ambulatoryjnej w 1999 roku wynosił 108 na 100 tys. ludności, a po 10 latach - 150 (wzrost o 39%).

3.

samobójstwa - samobójstwo stanowi siódmą pod względem częstości przyczynę zgonu (samobójstwa stanowią przeciętnie ponad 1,5% wszystkich zgonów). Stale rosnący poziom samobójstw, oscylujący między 14 a 17 przypadków na 100 tys. ludności, wskazuje na potrzebę działań prewencyjnych oraz konieczność opracowania, a następnie wdrażania, Programu Zapobiegania Samobójstwom - co jest planowane w roku 2011 roku w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

4.

zaburzenia geriatryczne, związane ze starzeniem się – do tego typu zaburzeń psychicznych, będących najczęściej skutkiem chorób somatycznych, należą: zespoły depresyjne (np. do 40% po udarze) i zaburzenia świadomości (do 30% wśród chorych hospitalizowanych w oddziałach somatycznych). Do odrębnej grupy zaburzeń, których czynnikiem ryzyka jest wiek, należą zespoły otępienia (do 10% populacji po 65 roku życia).

5.

zaburzenia spowodowane używaniem alkoholu – obserwuje się stały wzrost liczby zgonów spowodowanych schorzeniami bezpośrednio związanymi ze spożywaniem alkoholu, takimi jak: choroby wątroby, zatrucia i zaburzenia psychiczne związane z alkoholem. W roku 1999 z powodu tych chorób zmarło niewiele ponad 8 tysięcy osób, w roku 2008 – 11 600. Tylko w ostatnich pięciu latach skumulowana nadwyżka zgonów z powodów bezpośrednio związanych z alkoholem (nie licząc urazów i wypadków) wyniosła ponad 11 tysięcy.

6.

przewlekłe, nawracające choroby typu schizofrenicznego i afektywne - w 1999 roku na przewlekłe, nawracające choroby psychotyczne i urojeniowe łącznie leczyło się w opiece ambulatoryjnej ponad ćwierć miliona osób, po 10 latach – prawie 350 tysięcy. Wskaźnik rozpowszechnienia wzrósł o 34% (z 670 do 897 na 100 tys. ludności). W opiece całodobowej w roku 1999 hospitalizowano 53 500 osób, po 10 latach – 56 300. Wskaźnik rozpowszechnienia wzrósł o 6% (ze 139 do 148 na 100 tys. ludności).

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego jest realizowany przez ministrów: zdrowia, edukacji narodowej, pracy i polityki społecznej, nauki i szkolnictwa wyższego, sprawiedliwości, obrony narodowej oraz spraw wewnętrznych i administracji. W jego realizację zaangażowany będzie również Narodowy Fundusz Zdrowia oraz samorządy województw, powiatów i gmin. Będą mogły w nim uczestniczyć m.in.: organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, samorządy zawodowe i kościoły. Realizacją Programu będzie kierował Minister Zdrowia, koordynujący także wykonanie zadań.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 24. poz. 128 z dnia 3 lutego 2011 r. i weszło w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia (w dniu 18 lutego 2011 r).